lex-bud

osuszanie i odgrzybianie zawilgoconych murów

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
kompleksowego osuszania budynków

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez "LEX-BUD" S.C. oraz prawach które Państwu przysługują znajdują się tutaj
Szanowny Kliencie,

w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Ci przysługują:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my:
Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo-Handlowe " Lex- Bud " Leszek Mgłosiek, Dariusz Tyrala
spółka cywilna z siedzibą w Rudzie Śląskiej
tel.: 32 342 06 93
adres: ul. Hallera 18a/407, Ruda Śląska
e-mail: ppuhlexbud@gmail.com

Cel przetwarzania:
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, aby w celu zawarcia z Tobą i wykonania umowy o świadczenie usług

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) W zakresie w jakim Twoje dane znajdą się na fakturze lub w dokumentach księgowych, podstawą przetwarzania będą przepisy prawa dotyczące rachunkowości.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nam wszystkich niezbędnych danych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub jej wykonanie j, a także wystawić faktury na Twoje żądanie.
Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
W tym celu przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – mamy bowiem uzasadniony interes aby móc dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić.

Czas przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Twoje dane w okresie wykonywania umowy, a po jej wykonaniu w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową. Dane osobowe w dokumentach księgowych będziemy przechowywać przez okres przewidziany przepisami prawa do ich archiwizacji.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są biuro księgowe, w zakresie danych w dokumentach księgowych, podmiot świadczący usługę hostingu dla naszego konta e-mail, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie tj. podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze udokumentowane polecenie i w związku z zawartymi z nami umowami.
Dane są udostępniane podmiotom, które mogą się domagać ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych,
 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
W celu skorzystania ze swoich praw, proszę się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane zostały powyżej.

Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Technologia osuszania budynków metodą iniekcji krystalicznej

 

Metoda iniekcji krystalicznej jest chroniona patentem. Wynalazek dotyczy metody osuszania budynków, które uległy zawilgoceniu wskutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Warstwa tworzy się przez krystalizację nierozpuszczalnych w wodzie minerałów w porach i kapilarach materiału budowlanego.

iniekcja krystaliczna Warstwa izolacyjna (izolacja pozioma) jest w praktyce wykonywana w sposób prosty: w jednej linii równolegle do powierzchni podłogi w odstępach co 10-15 cm wierci się otwory: iniekcja krystaliczna Do tych otworów zostaje wstrzyknięty roztwór wodny specjalnego rodzaju cementu portlandzkiego ze środkiem aktywacyjnym (rys.). iniekcja krystaliczna W metodzie iniekcji krystalicznej natomiast, strefa iniekcji zostaje dodatkowo zwilżona wodą, ponieważ penetracja środka iniekcyjnego obejmuje tym większy obszar, im bardziej mur jest wilgotny (rys.).

Idea niniejszej metody zakłada zupełnie inne warunki wyjściowe w stosunku do tych, jakie do chwili obecnej były stosowane w pozostałych metodach osuszania.

W większości stosowanych metod czyni się starania, aby przewidywaną do iniekcji strefę możliwie jak najbardziej osuszyć, by w ten sposób stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla lepszej penetracji zastosowanych środków iniekcyjnych.

Krystaliczna warstwa zaporowa przeciwko przenikaniu wilgoci jest praktycznie czynna po 7 dniach od wstrzyknięcia. Posiada bezterminową trwałość.

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie dopuścił wynalazek do stosowania w budownictwie bez ograniczeń. Jest to obecnie najskuteczniejsza i najtańsza metoda osuszania budowli.

Wiele spośród starych budynków posiada problem zawilgoconych ścian i powierzchni. Dzięki współczesnym technologiom istnieje wiele sposobów na to, by nawet najbardziej zawilgocona kamienica czy blok były w stanie osuszyć swoje mury i na bardzo długi czas pozbyć się wszelkich kłopotów związanych z wilgocią. W budynkach o zbyt dużej wilgoci poza problemem z zagrzybionymi ścianami napotkamy jeszcze kilka:  stęchłe powietrze w pomieszczeniach, czy chociażby niezdrowe dla życia ludzi i zwierząt środowisko bakteryjne. Pośród wielu budynków, mających problem z wilgotnymi ścianami, część stanowią te, które zostały zawilgocone przez podciąganie kapilarne wód gruntowych. Powstanie wilgoci nie jest w tym przypadku spowodowane niewłaściwym użytkowaniem budynku, czy nieodpowiednim przewietrzeniem pomieszczeń, ale działaniem sił przyrody, na które nawet najlepszy architekt nie ma żadnego wpływu.

Problem zawilgoconych przez wody gruntowe budynków zwiększa się, zwłaszcza na terenach, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo płytko. Wówczas przepływające pod budynkiem źródło może stanowić nie lada problem dla poziomu wilgotności ścian. W tego rodzaju przypadkach stosuje się zwykle osuszanie budynków polegające na wywierceniu odpowiednich otworów w murach budynku, a następnie wprowadzeniu w nie specjalnego rodzaju cementu portlandzkiego ze środkiem aktywacyjnym, którego zadaniem jest stworzenie krystalicznej warstwy zaporowej przeciwko dalszemu przenikaniu wilgoci. Zaletą osuszania budynków dzięki metodzie iniekcji krystalicznej jest to, że jest ona bardzo szybko aktywna. Zaczyna bowiem działać już po tygodniu. Trwałość tego rodzaju zaprawy również jest również bardzo dobra, bo tak naprawdę ma nieograniczony termin. Metoda ta należy do obecnie najskuteczniejszych i najtańszych metod osuszania budynków, stosowanych w polskim budownictwie. O jej niezawodności świadczy fakt,  że jest chroniona patentem i stanowi jeden z podstawowych środków osuszania zarówno budynków prywatnych jak i publicznych.

Zobacz też: